מחזור חיי חברות ומעורבות משפחתית:

מחקר אמפירי על חברות ציבוריות בישראל

תקציר

 

בין הסוגים השונים של ארגונים, עסק משפחתי הוא ארגון בעל מאפיינים ייחודים השונים מארגונים אחרים הבאים לדוגמא לידי ביטוי ברצף של שליטה משפחתית בעסק, העברת בעלות ממייסד לדור ההמשך[1] או מעורבות משפחתית בתפקידים מרכזיים רבים[2]. נמצא כי חברות בשליטה משפחתית שונות מחברות שאינן משפחתיות בהשקעות לטווח ארוך (James, 1999), מדיניות הלוואות ((Anderson et al., 2001, תשלום דיבידנדים (Isakov & Weisskopf, 2015) וכו. המחקרים שפורסמו עד כה בדבר הסוגיה האם קיימת השפעה של המשפחה על ביצועי החברה לא הגיעו לכדי מסקנות ברורות ומובהקות (Mazzi, 2011).

המחקרים אשר דנו בהשפעת המשפחה על ביצועים כלכליים – פיננסיים של החברה התמקדו בעיקר בשתי נקודות מבט עיקריות: בעלות משפחתית (Family ownership) וניהול משפחתי (Family management). קיימות עדויות סותרות לגבי השפעות של שני מאפיינים אלה על ביצועי החברה (Mazzi, 2011; Anderson & Reeb, 2003; Maury, 2006; Morck et al., 1988). לפיכך, המחקר הנוכחי מציג היבט נוסף לבחינת השפעת המשפחה על ביצועי החברה בכך שבוחן הוא את השפעת הבעלות המשפחתית והניהול המשפחתי כפונקציה של שלב מחזור החיים בו החברה נמצאת.

עסקים רבים החלו את תחילת דרכם כעסקים משפחתיים, לרוב הוקמו על ידי מייסד העסק ולאחר מכן הצטרפו אליו גם בני משפחה אחרים. במהלך שנות קיומם עוברים עסקים אלו שלבים שונים בחיי החברה, החל מהקמתו של העסק, דרך שלב צמיחתו של העסק, יציבותו לאורך זמן, ולעיתים אף מצבים של קיפאון, ירידה וקמילה. קיימים מחקרים רבים החוקרים את הקשר שבין שליטה משפחתית וניהול משפחתי לביצועיה של החברה, אך נדיר למצוא מחקרים הבודקים את הקשר שבין שליטה משפחתית וניהול משפחתי לביצועי החברה בשלבי חייו השונים (Memilli, 2012). תשומת לב רבה ניתנה במחקרים הקיימים לחברות יציבות וגדולות הנסחרות בבורסות השונות בעולם, תוך התמקדות בתיאוריית סוכן-מנהל, אך לא נמצאה התייחסות ממשית להשפעת המשפחה כפונקציה של שלב מחזור החיים של החברה (Filatotchev et al., 2006).

מחזור חיי חברה מאופיין במספר שלבים ורוב המודלים בתחום זה מתייחסים לחמישה שלבים עיקריים: שלב ההקמה, שלב הצמיחה, שלב ההתיצבות, שלב הירידה ושלב השקיעה (Gort & Klepper, 1982). כל שלב מאופיין באספקטים השונים מהשלבים האחרים ואלו מתייחסים לנקודות כמו: שיעור הצמיחה, מכירות, השקעות, הלוואות, מספר העובדים, רווחיות וכו. מעבר בין שלב ושלב יכול להיות פונקציה של פעילות חוץ חברתית כמו שינויים במשק המדינה או שינויים בכלכלה העולמית.  אך מעבר זה יכול להיות גם בגלל השפעות ניהוליות או השפעות של בעלי החברה אשר בהחלטותיהם ופעילותם יכולים לגרום למעבר משלב לשלב. נקודת המבט הדינמית מהווה מרכיב בחקר הקשרים בחברה לאורך זמן, ולאורה נשאלו שאלות המחקר. בנוסף, מכיוון שהחברות בישראל מאופיינות בבעלות בשליטה מרוכזת (concentrated ownership), קיבלה נקודה זו התייחסות ממוקדת לאורך כל המחקר. שתי תאוריות עיקריות היוו את הבסיס לחקר הסוגיות שהועלו: The agency theory וכן The Stewardship theory. בסיס התיאוריות הללו דן בקשר שבין בעלי עניין בחברה ומנהלי החברה והקונפליקטים אשר עלולים להיווצר במהלך חיי חברה בנקודות מפגש שונות.

שאלות המחקר

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את ההשפעה של בעלות משפחתית וניהול משפחתי על ביצועי החברה, תוך התיחסות למאפייני שוק ההון הישראלי, התיחסות לשלב מעגל החיים של החברה ולהגדרות שונות של עסקים משפחתיים. ארבע סוגיות הועלו במחקר:

1. האם חברות משפחתיות רווחיות פחות או בעלות ערך נמוך יותר מאשר חברות לא משפחתיות?

2. האם יש קשר בין מעורבות משפחתית לביצועי החברה, והאם קשר זה משתנה במהלך מחזור חיי החברה?

3. האם הקשר בין ביצועי החברה לבין בעלות על החברה הינו קשר ליניארי?

4. האם קיימים הבדלים בין סוגי החברות המשפחתיות השונות לבין ביצועי החברה?

 

נתוני המדגם, משתנים עיקריים

המחקר מתבסס על נתוני חברות ציבוריות אשר מניותיהן נסחרו בבורסה בישראל. החברות שנסחרו בישראל הן דוגמא אופיינית לכלכלה שבה משפחות רבות שולטות בחברות אלו. הוא מתבסס על מדגם נתונים של החברות הציבוריות בישראל במהלך 11 שנים מ- 2004 ועד 2014.  המחקר כולל 4,061 תצפיות. מאחר והמשפחות הן מרכיב חשוב ומרכזי במשק הישראלי, החברות בבעלות משפחתית נחלקו לשני סוגי בעלות משפחתית: בעלות על החברה על ידי משפחה מייסדת לעומת בעלות על החברה על ידי משפחה לא מייסדת (משפחה אשר לא ייסדה את החברה אלא, ככל הנראה, רכשה אותה במהלך השנים). השאלות שהועלו במחקר התייחסו להבדלי הביצועים,  אם קיימים, בין שני סוגי משפחות אלו. בנוסף, בודק המחקר את השפעת הניהול על ביצועי החברה בין אם המנכ"ל הוא המייסד, בן דור שני, מנכ"ל חיצוני או מנכ"ל שהוא נציג המשפחה. המשתנים התלויים במחקר זה הם רווחיות החברה (ROA) וערך החברה (Tobin's Q).

הגדרת מחזור החיים של החברה

מספר מודלים בעבר בחנו אפשרויות להגדרת שלב מחזור חיים של חברה, כאשר אלו התבססו בין היתר על גודל החברה, גיל החברה, או שילוב של אספקטים כלכליים בחברה (שינוי במספר עובדים, שינוי במכירות, שינוי בשער המניה) כפונקציה של שלב מחזור החיים בו החברה נמצאת. מחקר זה, בשונה ממחקרים בעבר, מתבסס על מודל תזרים המזומנים כפונקציה המאפיינת את השלבים השונים בו החברה נמצאת. השלב בו החברה נמצאת הוא למעשה אוסף של שלבי מחזור החיים של המוצרים בחברה ולכן לתזרים המזומנים מרכיב משמעותי באפיון שלב זה (Dickenson, 2011). מודל זה מציג חמישה שלבי מחזור חיים: שלב ההקמה (Start-up stage), שלב הצמיחה (Growth stage), שלב היציבות (Mature stage), שלב הירידה (Shake-out stage) ושלב השקיעה (Decline stage) כאשר כל שלב מאופיין בשונה מהאחרים.

 

תוצאות המחקר

תוצאות המחקר מצביעות על הבדלים בביצועי החברה בין החברות השונות. החברות בבעלות משפחתית מייסדת נמצאו כמעורבות בהשפעה על רווחי החברה, ככל הנראה בגלל העובדה שמרביתן גם מנוהלות על ידי המשפחה (תפקידי מנכ"ל-מייסד, מנכ"ל-דור שני) בעוד שבקרב משפחות לא מייסדות נמצאה השפעה של מעורבות להגדלת ערך וצמיחת החברה ופחות לפעילות השוטפת. המחקר מצביע על השפעות של בעלות משפחתית וניהול משפחתי כפונקציה של שלב חיי החברה בו נמצאת היא אך גם כתלות להגדרת העסק המשפחתי. התוצאות מצביעות גם על אפשרות לקשר לא ליניארי בין בעלות משפחתית לביצועי החברה.

בנוסף, המחקר מדגיש היבטים נלווים כמו: השפעת חברות פיננסיות ובנקים כבעלי עניין על ביצועי החברה כפונקציה של שלבי החברה בקרב החברות המשפחתיות השונות וכן בוחן את "מבחן ההישרדות" של החברות השונות - עד כמה חברות משפחתיות משקיעות מאמצים כאשר החברה נמצאת בשלבי סיכון פיננסי גבוה (שלבים של רווחיות נמוכה, צמיחה נמוכה וכו) לעומת חברות לא משפחתיות.

המחקר מוסיף הארה לחקר עסקים משפחתיים בהדגשת חשיבות שלבי מחזור החיים של החברה כפונקציה של השפעת הבעלות והניהול על ביצועי החברה לאורך זמן ובשוני הקיים בין חברות משפחתיות שונות.

 

[1] העברת בעלות ממייסד לדור שני או לדור שלישי ולעיתים אף לדורות לאחר מכן.

[2] בעלי עניין, תפקידי ניהול מרכזיים, אם כמנכ"ל או כסמנכ"ל או עמדות מפתח בדירקטוריון החברה.

 

הצטרפו לניוזלטר והתעדכנו בכל מה שקורה בעולם העסקים המשפחתיים